༆ བོད་སྐད་ཐོག་གསུང་ཆོས།

མཁན་ཆེན་མཆོག་གི་བཤེས་སྤྲིངས་བཀའ་ཁྲིད།
Presented by Norbu Ketaka

Khenchen Rinpoche Pema Sherab

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༩ ནས་ཨ་རིའི་སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༧ ནས་ ༩ བར།

བཀའ་ཆོས་། མཁན་ཆེན་པདྨ་ཤེས་རབ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བོད་སྐད་ཐོག་ནས་གསུང་རྒྱུ།
སྒྲ་སྒྱུར་།
མཁན་པོ་བསོད་ནམས་ཚེ་དབང་མཆོག་ནས་དབྱིན་སྐད་ཐོག་ཏུ་གསུང་སྒྱུར་གནང་རྒྱུ།
རྒྱ་སྐད་དང་སི་པེེེཻན་སྐད་ཐོག་ནས་ གསུང་སྒྱུར་ཡོད།


བཀའ་ཆོས་མཛད་རིམ།
གཟའ་སྤེན་པ་དང་ཉི་མ་རྟག་པར་ཡོད།
སློབ་ཚན་དུས་ཡུན། གསུང་ཆོས་དེ་མཁན་པོ་ལ་དུས་ཁོམ་ཡོད་མེད་དང་ གསུང་དལ་ལྷོད་ལ་རག་ལས་ཏེ་ ཟླ་བ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀ་ཡང་ན་དེ་ལས་མང་བ་ཡང་འགོར་སྲིད།


མཚན་ཐོ་འབྲི་རྒྱུ་ཉིན་མོ་ཐ་མ་། སྤྱི་ལོ་༢༠ཟླ་༡༢ཚེས་༡༨
བཀའ་ཆོས་དེ་zoomཞེས་པའི་ཐོག་ནས་གསུང་རྒྱུ་དང་ མཚན་ཐོ་དགོད་ཡ་དེ་རིན་མེད་རེད།
Zoomནང་ལ་གསུང་ཆོས་ཞུ་རྒྱུ་ཆེད་དུ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་བ་ལ་མཚན་ཐོ་དགོད་དགོས།
ཐོ་འགོད་ཁ་བྱང།

དེ་དང་འབྲེལ་སྣོད་ཀྱི་སྐྱོན་གསུམ་ཞེས་པ་ནི།
རྣ་བ་མི་གཏད་ཁ་སྤུབས་ལྟ་བུའི་སྐྱོན།
ཡིད་ལ་མི་འཛིན་ཞབས་རྡོལ་ལྟ་བུའི་སྐྱོན།
ཉོན་མོངས་དང་འདྲེས་དུག་ཅན་ལྟ་བུའི་སྐྱོན། ཞེས་པ་ལྟར་རོ།།

Registration links (pick one):
http://tiny.cc/nagarjunaLTAF
https://norbuketaka.wixsite.com/nagarjuna

རྣམ་གླིང་མཁན་ཆེན་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ནས་
Presented by Ati Ling, Ati Ösel Ling and Palyul Clear Light

དད་ལྡན་ཆོས་གཉེར་བ་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ། ཡེ་ཤི་ཡ་སློབ་འབངས་འགའ་་ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་བ་ལྟར། སྤྱི་ཟླ་༡༢པའི་ཚེས་༡༩

ནས་བཟུང་དུས་ཡུན་ཟླ་གཅིག་ཙམ་གྱི་རིང་རྣམ་གླིང་མཁན་ཆེན་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ནས་རྒྱང་སྲེང་འཐད་མཐོང་ ZOOM ཐོག་རྒྱུད་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་བའི་བཀའ་ གཏེར་དག་སྣང་གསུམ་གྱི་ཡ་རྒྱལ། ཉེ་རྒྱུད་གཏེར་མའི་ ཆོས་བསྐོར་དུ་གཏོགས་པ་གཏེར་ཆེན་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་ཟབ་གཏེར་གནམ་ཆོས་རྫོགས་་ཆེན་སྔོན་འགྲོ་སངས་རྒྱས་ལག་འཆང་གི་བཀའ་ཁྲིད་སྩལ་གནང་རྒྱུའི་གཏན་ཁེལ་སོང་བས། འདི་གའི་སྒོ་སྒྲིགས་ཚོགས་ཆུང་ནས་རྒྱང་སྲེང་ZOOM་འཐད་མཐོང་འཛུལ་ཐབས་facebook འདིའི་Message དྲ་སྒམ་སྟེང་ཐེབ་གནན་གནང་སྟེ་ཐོ་འགོད་གནང་བར་ཞུ།
དུས་ཚོད་རེའུ་མིག ༽


ཨ་མི་རི་ཀ༽རེ་བཟའ། སྤེན་པ་དགོངས་མོ་ཕྱག་ཚེད་༧ཿ༠༠།
ཨེ་ཤེ་ཡི་ཡ༽རེ་བཟའ། ཉེ་མ་སྔ་དྲོ་ཕྱག་ཚོད་༩ཿ༠༠།

The Heart Sutra, Prajnaparamita
taught by
Khenpo Rinpoche Sonam Nyima
Presented by Palyul Dhonyag Shedrup Ling, Ottawa, Canada

December 12, 13, 19, 20
10 AM to 12 PM (EST)

Program website: Palyul Dhonyag Shedrup Ling

This teaching ties in well with the teaching of Khenchen Rinpoche Pema Sherab as Nagarjuna is particularly associated with The Heart Stura (Prajnaparamita). The Heart Sutra is a very profound teaching as it is the essence of the Buddha’s teachings on prajnaparamita (Perfection of Wisdom in 16 volumes). It is a complete sutrayana teaching because it includes ground, path and fruition with extensive explanation on emptiness. Please join us for this teaching by Khen Rinpoche Sonam.

For more information and to sign up:

How to register for Heart Sutra Teachings

Level: Intermediate
Languages: Taught in Tibetan with English, Greek, Mandarin and Spanish translation.