Bài giảng được dịch sang tiếng Việt

Bản dịch sang tiếng Việt có tại chương trình này

Sự Chết, Lúc Lâm Chung và Kế Tiếp Là Gì?
Do Tulkudawa Gyalpo Rinpoche
Tulku Dawa Gyalpo Rinpoche
Thứ Năm, 24 tháng 12, 2020, 7pm – 9pm.

Tham gia trên Zoom
ID: 458-351-0910

email retreat@palyul.org để nhận mật khẩu

Chuyển Di Thần Thức Lên Cõi Phật A Di Đà
Do Tulkudawa Gyalpo Rinpoche

Thuyết Giảng bằng tiếng Tạng. Thông dịch sang tiếng Anh, Việt và Hoa

Thời Khoá
Từ Thứ Sáu, 25, tháng 12 Đến Chủ Nhật 27, tháng 12, 2020
10:00 am – 11:30 am: Thứ Sáu Thuyết Giảng
12:30 pm – 2:30 pm: Thực Hành
2:30 pm – 5:00 pm: Thực Hành

Yêu Cầu Đăng Ký
Điều Kiện để được tham gia chương trình là bạn
đã từng nhận lễ quán đảnh của Kim Cang Thừa.
Nghi Quỹ và Zoom Link sẽ được gởi đến các bạn
đăng ký qua email.

Đề Nghị Cúng Dường:
$50/một buổi $200/ 3 ngày Bớt 40% Cho Hội Viên của PPMC
Nếu tài chánh khó khăn, bạn chưa cúng dường được, xin vẫn vui lòng tham gia.

Bạn có thể cúng dường qua PayPal hoặc etransfer đến: PalyulPemaMani@gmail.com
Bạn sẽ nhận được giấy khai thuế.

Palyul Pema Mani Center
59 Ingleside Drive, Toronto, Ontario M3K 1V2
Tel: 416-259-7264 Email: PalyulPemaMani@gmail.com Web: www.palyultoronto.org